Vishuddha – Managing Committee

Managing Committee of Trust

The trust is managed by managing committee, consisting of 13 members

Shri Vinayak Shrikrishna Datey, Chairman,
Sau Vidya Sharad Kelkar, Vice-Chairman
Shri Vijay Damodar Kaslikar, Secretary
Sau Meera Mangesh Kelkar, Joint Secretary
Shri Mangesh Sharad Kelkar, Treasurer
Shri Ulhas Wasudeo Datey, Member
Shri Jairaj Moreshwar Phatak, Member
Sau Sushama Vinayak Datey, Member
Shri Ajay Jayant Patankar, Member
Shri Gopal Wasudeo Datey, Member
Sau Sujata Gopal Datey, Member
Sau Rajani Ashok Kanchalwar, Member
Shri Mahesh Manohar Joshi, Member